วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับ Internet และ E - commerce 29/4/2556

คำศัพท์เกี่ยวกับ Internet และ E - commerce 29/4/2556

1. HTML ( Hypertext Markup Language ) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ ในการเขียนเว็บเพจหรือเอกสารบนเว็บ โดยโปรแกรมบราวเซอร์จะแปลงโค้ดภาษา HTML นี้ให้แสดงออกมาเป็นภาพ ตัวอักษร หรือข้อมูลมัลติมีเดีย บนจอ ภาพคอมพิวเตอร์ตามที่ผู้เขียน HTML กำหนดไว้ในโค้ด 


2. HTTP ( Hypertext transfer protocol  ) ทำหน้าที่ในการรับส่งเอกสาร หรือแฟ้มข้อมูล HTML ระหว่างเครื่อง เซิร์ฟเวอร์กับเครื่อง client ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ World Wide Web 


3. ISDN( Integrated Services Digital Network ) เป็นบริการเครือข่ายสื่อสารที่ให้บริการกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีการพัฒนามาจากระบบโทรศัพท์โดย ISDN  จะสามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากกว่าหรือมีความเร็วในการรับส่ง ( bandwidth ) สูงกว่าสายโทรศัพท์แบบธรรมดาทั่วไปที่มีความเร็วจำกัดและต้องมีการเปลี่ยนข้อมูลจาก analog ให้เป็นข้อมูล digital ในการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ก่อน


4. IP( Internet Protocol )  โปรโตคอลที่ทำงานบน network layer ของ OIS model โดยทำหน้าที่จัดหาที่อยู่ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและจัดการส่งข้อมูล (packet) ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันอยู่


5. ISP ( Internet Service Providers ) บริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการกับบริษัทหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น